Funktsіonalno-stilіstichnі osoblivostі repeats in ...

Affiliates: 1 $how to earn
Pay with:
i agree with "Terms for Customers"
Sold: 0

Content: 10514112051323.doc 440 kB
Loyalty discount! If the total amount of your purchases from the seller iQbox more than:
100 $the discount is20%
50 $the discount is10%
25 $the discount is5%
If you want to know your discount rate, please provide your email:

Seller

iQbox information about the seller and his items
offlineAsk a question

Seller will give you a gift certificate in the amount of 64,6 RUB for a positive review of the product purchased.

Description

The degree project (work).
Section: Philology / Fіlologіya
Subject: Funktsіonalno-stilіstichnі osoblivostі repeats in romanі P.Zyuskіnda "Parfumer."
Language: Ukrainian
Number of pages: 63

Additional information

ЗМІСТ

ВСТУП...4
Розділ 1. ПОВТОР ЯК ЗАСІБ ВИРАЗНОСТІ В СИСТЕМІ СТИЛІСТИЧНИХ ФІГУР...6
1.1. Основні поняття функціональної стилістики...6
1.2. Повтор як лінгвістичне явище, його сутність, функції та типи класифікації...9
1.3. Психологічна, емоційна та соціальна мотивація повтору...15
1.4. Основні стилістичні функції повтору в художньому тексті...18
Розділ 2. ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОВТОРУ В РОМАНІ П. ЗЮСКІНДА «ПАРФУМЕР»...24
2.1. Функціонально-стилістичні особливості справжніх повторів в романі П. Зюскінда «Парфумер»...24
2.1.1. Конотативні повтори та їх особливості...24
2.1.2. Функціонально-стилістичні особливості лексичних повторів із доповненням...29
2.1.3. Флексійні повтори та їх особливості та функції у романі П. Зюскінда „Парфумер”...31
2.1.4. Стилістичні особливості редуційного повтору у тексті...32
2.2. Функціонально-стилістичні особливості дистанційних повторів в романі П. Зюскінда «Парфумер"...34
2.2.1. Анафора як різновид дистанційних повторів та її особливості...34
2.2.2. Функціонально-стилістичні особливості епіфору у романі П. Зюскінда «Парфумер»...38
2.2.3. Рамковий повтор та його стилістичні особливості...39
2.3. Синонімічні повтори у романі П. Зюскінда „Парфумер” та їх функціонально-стилістичні особливості...41
2.3.1. Узуальні синоніми як різновид синонімічних повторів та їх особливості...41
2.3.2. Плеоназм, його стилістичні особливості та функції в тексті...43
2.3.3. Використання слів, пов´язаних тематичною чи семантичною спільністю, гіперо-гіпонімічними відносинами, як вид синонімічних повторів у романі П. Зюскінда „Парфумер”...44
ВИСНОВКИ...48
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...52
ДОДАТОК...58

ВСТУП

Розвиток в останні десятиліття такої галузі лінгвістики, як лінгвістика тексту визначило численні дослідження в області художнього тексту, категорій, які його визначають, і засобів, що беруть участь у його побудові. До одного з таких засобів належить повтор.

Актуальність роботи полягає в тому, що в ній знаходять своє відбиття розроблювальні в даний момент проблеми лінгвістики тексту, пов´язані з дослідженням текстотвірних засобів, що приймають участь у продукуванні сучасного тексту. Нові тенденції в організації тексту, чиї канонічні ознаки (несподівана розв´язка, інтрига, кульмінаційний момент і ін.) модифікувалися, обумовили появу нових текстотвірних засобів і зміну функціонування й форми вираження традиційних засобів, до яких ставиться й повтор. В результаті аналізу тексту роману П. Зюскінда «Парфумер» був виявлений такий засіб виразності та емоційного забарвлення, як повтор, під яким у роботі розуміється повтор лексико-синтаксичної одиниці, що займає певну фіксовану позицію в мікро- і макроструктурі тексту.

Об´єктом дослідження даної роботи виступає повтор як формальне й семантичне відтворення мовної одиниці, що може бути виражена словом, словосполученням, реченням.

Предметом дослідження є функціонально-стилістичні особливості повтору в романі П. Зюскінда «Парфумер».

Мета дослідження – дослідження повтору як формального й семантичного відтворення мовної одиниці, яка виражається словом, словосполученням, реченням, та виявлення його функціонально-стилістичних особливостей в тексті роману П. Зюскінда «Парфумер».

Зазначена мета передбачає вирішення таких завдань :

1) теоретично узагальнити лінгвістичну сутність повтору;

2) класифікувати й описати види повторів, їх основні стилістичні функції в художньому тексті;

3) проаналізувати роман П. Зюскінда «Парфумер» на предмет наявності в ньому різних видів повторів;

4) дослідити функціонування різних видів повторів в тексті роману П. Зюскінда «Парфумер»;

5) виявити функціонально-стилістичні особливості повтору в романі П. Зюскінда «Парфумер».

Для досягнення мети даної дипломної роботи були використані наступні методи : дискурсивний метод та метод функціонального аналізу повторів у тексті, контекстно-ситуативний та логіко-семантичний методи, за допомогою яких були визна

Feedback

0
No feedback yet.
Period
1 month 3 months 12 months
0 0 0
0 0 0
Seller will give you a gift certificate in the amount of 64,6 RUB for a positive review of the product purchased..
In order to counter copyright infringement and property rights, we ask you to immediately inform us at support@plati.market the fact of such violations and to provide us with reliable information confirming your copyrights or rights of ownership. Email must contain your contact information (name, phone number, etc.)