Konfіskatsіya lane that krimіnalne zakonodavstvo Ukraine

Affiliates: 0,4 $how to earn
Pay with:
i agree with "Terms for Customers"
Sold: 0

Content: 10523142716807.rar 30,32 kB

Seller

iQbox information about the seller and his items
offlineAsk a question

Seller will give you a gift certificate in the amount of 25,848 RUB for a positive review of the product purchased.

Description

Курсовая работы (проект).
Раздел: Право
Тема: Конфіскація майна та кримінальне законодавство України. (файл WinRAR)
Язык: Украинский
К-во страниц: 33

Additional information

ЗМІСТ

Вступ ...3
Розділ 1. Загальнотеоретичні аспекти конфіскації майна як кримінального покарання ...6
1.1. Поняття покарання, його ознаки, система та значення ...6
1.2. Загальні засади призначення покарань ...8
1.3. Теоретичні основи інституту конфіскації майна ...10
Розділ 2. Конфіскація майна за чинним кримінальним законодавством України ...15
2.1. Поняття конфіскації майна як виду покарання та його застосування за кримінальним законодавством України ...15
2.2. Порядок і умови виконання покарання у вигляді конфіскації майна ...21
Розділ 3. Практика застосування конфіскації майна ...25
Висновки ...31
Перелік використаної літератури...33

ВСТУП

Злочинність є вічного категорією, яка буде існувати завжди. В боротьбі з нею держава спрямовує зусилля на: усі види і форми профілактичної діяльності, покликані запобігти вчиненню окремих злочинів (видів злочинів); призначення покарання у випадках, коли вчинено діяння, яке має всі ознаки складу злочину.
Покарання є логічним, найбільш характерним наслідком вчинення злочину. Воно є методом кримінально-правової боротьби із злочинністю.
Застосування покарання, його вплив на ситуацію із злочинністю в країні не треба переоцінювати та чекати від нього вирішення всіх проблем, які виникають у ході боротьби зі злочинністю. Але не треба й недооцінювати покарання як метод впливу на злочинність. Саме шляхом застосування справедливого, невідворотного і своєчасного покарання держава стримує злочинність, веде "наступ" на неї, маючи на меті її приборкання й максимальне обмеження її проявів. До того ж наявність карності як ознаки кожного злочину, а також реальне застосування покарання сприяє профілактиці злочинності на всіх її рівнях і у всіх її проявах. Одним з видів покарання є конфіскація майна.
В юридичній літературі питанням конфіскації майна в кримінальному праві займались провідні вітчизняні вчені та практики. Вагомий внесок у розробку даної проблеми внесли Веселова В., Степеніщева О., Баулін Ю.В, Борисов В.І., Сташис В.В., Тацій В.Я., Міхліна О., Коржанський М. та інші.
Завдяки доробку цих вчених було конкретизовано зміст поняття конфіскації майна як виду покарання, його мети, видів, способів та засобів застосування.
Водночас ціла низка питань щодо розуміння, застосування та впровадження конфіскації майна як виду покарання залишаються спірними. Вони вимагають подальшого дослідження, в тому числі із використанням нових підходів з урахуванням положень, закріплених в КК України. В цьому й полягає актуальність обраної теми роботи.
Об’єктом дослідження є окремі норми Кримінального кодексу України, Кримінально-виконавчого кодексу, Кримінально-процесуального кодексу України, інших нормативно-правових актів, положення науки кримінального права, що стосуються теми дослідження.
Предметом дослідження є конфіскація майна як вид покарання, його застосування та виконання у чинному кримінальному праві України.
Метою курсової роботи є комплексне дослідження теоретико-методологічних засад, нормативних основ та практичної діяльності предмету та сутності конфіскації майна як виду покарання, а також всебічний аналіз змісту ст. 59 Кримінального кодексу України. Мета дослідження обумовила низку поставлених завдань:
• визначити поняття та сутність покарання в кримінальному праві, його ознаки, види та значення, а також загальні засади призначення;
• дослідити теоретико-методологічні аспекти конфіскації майна як виду покарання;
• означити поняття конфіскації майна та надати його кримінально–правову характеристику, виявити його різновиди як виду покарання;
• дослідити застосування конфіскації майна відповідно до чинного законодавства та встановити способи її забезпечення;
• з’ясувати порядок та умови виконання конфіскації майна як виду покарання за кримінальним законодавством України;
• розглянути судову практику застосування конфіскації майна та надати пропозиції щодо підвищення ефективності даного виду покарання.
Для досягнення поставленої мети були використанні загальнотеорети

Feedback

0
No feedback yet.
Period
1 month 3 months 12 months
0 0 0
0 0 0
Seller will give you a gift certificate in the amount of 25,848 RUB for a positive review of the product purchased..
In order to counter copyright infringement and property rights, we ask you to immediately inform us at support@plati.market the fact of such violations and to provide us with reliable information confirming your copyrights or rights of ownership. Email must contain your contact information (name, phone number, etc.)